Program instruire

Diversele dimensiuni ale vieţii – economică, socială, culturală şi de mediu – sunt strâns legate între ele şi succesul în materie de dezvoltare poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. Astfel, trebuie combinate măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului în formularea unor politici urbane de dezvoltare. În plus, dezvoltarea unor parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă, economia locală şi diversele niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.

O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă în prezent oraşele europene. Aceste provocări variază de la schimbări demografice specifice la consecinţele stagnării economice în termeni de creare de locuri de muncă şi progrese sociale, precum şi la impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste provocări va avea o importanţă crucială pentru realizarea obiectivului unei societăţi inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut în Strategia Europa 2020, precum şi în atingerea dezideratelor documentelor de poziţie la nivel european asumate de statele membre.

Astfel, prin proiectul „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată" se vor implementa două programe de instruire:

 • Program de instruire - componenta aprofundată pentru un număr de 30 de funcţionari publici;

 • Program de instruire - componenta naţională pe tematica dezvoltării de politici urbane integrate pentru un număr de 400 de funcţionari publici.

    

Metodologie de selecţie

METODOLOGIA DE SELECŢIE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI /PERSONALULUI CONTRACTUAL CARE VOR PARTICIPA LA „PROGRAMUL DE INSTRUIRE PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR URBANE INTEGRATE"

1.    Programul de instruire, componenta dedicată unui număr de 400 de funcţionari publici

a.    Condiţii obligatorii de participare la programul de instruire, componenta dedicată unui număr de 400 de funcţionari publici/personal contractual (condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ):

 • Să deţină statutul de funcţionar public/personal contractual (conducere sau execuţie);
 • Să îşi desfăşoare activitatea în cadrul compartimentului de urbanism sau în cadrul unui alt compartiment responsabil cu elaborarea de strategii şi politici locale;
 • Să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unei autorităţi ale administraţiei publice locale dintr-un municipiu/oraş cu populaţia stabilă sub 50.000 de locuitori, în cadrul consiliilor judeţene, a prefecturilor sau în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor aflate în zona de influenţă/polarizare a oraşelor cu populaţia sub 50.000 de locuitori;
 • Să deţină acordul scris al ordonatorului de credite al instituției pentru participarea la programul de formare.

b.    În cazul în care numărul solicitărilor de participare depăşeşte numărul locurilor disponibile, selecţia celor 400 de funcţionari publici se va efectua în funcţie de următoarele criterii:

 • Distribuţia geografică echilibrată (vor fi avute în vedere principiile de dezvoltare teritorială echilibrată astfel încât partcipanţii să provină din zone/localităţi diferite);
 • Participarea la alte cursuri/sesiuni de formare pe teme similare;
 • Distribuţia echilibrată a funcţiilor participanţilor la programul de instruire (nivel de conducere şi execuţie).

2.    Programul de instruire, componenta de formare aprofundată dedicată unui număr de 30  de funcţionari publici/personal contractual

a.    Condiţii obligatorii de participare la programul de instruire, componenta de formare aprofundată dedicată unui număr de 30 de funcţionari publici/personal contractual (condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ):

 • Să deţină statutul de funcţionar public/personal contractual (conducere sau execuţie);
 • Să îşi desfăşoare activitatea în cadrul compartimentului de urbanism sau în cadrul unui alt compartiment responsabil cu elaborarea de strategii şi politici locale;
 • Să deţină experienţă (minim 2 ani) în administraţia publică într-un departament care are atribuţii în domeniul urbanismului şi al dezvoltării locale;
 • Să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unei autorităţi ale administraţiei publice locale dintr-un municipiu/oraş cu populaţia stabilă sub 50.000 de locuitori, în cadrul consiliilor judeţene, a prefecturilor sau în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor aflate în zona de influenţă/polarizare a oraşelor cu populaţia sub 50.000 de locuitori;
 • Să deţină acordul scris al ordonatorului de credite al instituției pentru participarea la programul de formare.

b.    În cazul în care numărul solicitărilor de participare depăşeşte numărul locurilor disponibile, selecţia celor 30 de funcţionari publici/personal contractual se va efectua în funcţie de următoarele criterii:

 • Recomandarea superiorului ierarhic pentru participarea la programul de instruire, componenta de formare aprofundată dedicată unui număr de 30  de funcţionari publici/personal contractual;
 • Evaluarea CV – ului şi scrisorii de intenţie (vor fi evaluate experienţa profesională, cunoştinţe de limba engleză);
 • Interviu cu o comisie alcătuită din experţi din cadrul echipei de implementare a proiectului (vor fi evaluate cunoştinţele candidatului în domenii precum: planificare strategică, politici publice, dezvoltare urbană, precum şi motivaţia acestuia de a participa la programul de formare aprofundată);
 • Distribuţia geografică echilibrată (vor fi avute în vedere principiile de dezvoltare teritorială echilibrată astfel încât partcipanţii să provină din zone/localităţi diferite);
 • Participarea la alte cursuri/sesiuni de formare pe teme similare;
 • Distribuţia echilibrată a funcţiilor participanţilor la programul de instruire (nivel de conducere şi execuţie).

Cei 30 de beneficiari ai programului de instruire, componenta de formare aprofundată, vor realiza la finalizarea stagiului un raport privind activitatea desfăşurată pe perioada stagiului şi o propunere de modalitate de aplicare a unor instrumente de politică urbană integrată în administraţia locală din oraşul în care activează.

3.    Formulare de participare:

      

4.    Informaţii suplimentare:

Informaţiile suplimentare cu privire la „Programul de instruire privind elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate" vor fi publicate în timp real pe pagina de internet a proiectului „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată", la secţiunea Program de instruire - www.dezvoltareurbanaintegrata.ro/program-instruire.

Formularele de participare la cele două componente (componenta dedicată unui număr de 400 de funcţionari publici/personal contractual – durata 5 zile şi componenta de formare aprofundată dedicată unui număr de 30  de funcţionari/personal contractual – durata 1 lună) vor fi publicate pe pagina de internet a proiectului „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată", la secţiunea Program de instruire - www.dezvoltareurbanaintegrata.ro/program-instruire.

Formularele de participare se vor completa de mână, vor fi semnate de către participant şi aprobate de către ordonatorul de credite al instituţiei în cadrul căreia participantul îşi desfăşoară activitatea şi vor fi transmise:

 • prin poştă, la adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, şi
 • scanate în format electronic la adresa de e-mail: bogdan.ghinea@mdrap.ro.

Termenele pentru transmiterea formularelor de participare, data la care vor fi anunţate persoanele selectate şi lista acestora vor fi publicate pe pagina de internet a proiectului „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată", la secţiunea Program de instruire - www.dezvoltareurbanaintegrata.ro/program-instruire.

Pentru confirmarea participării la sesiunile de formare şi a locaţiei în care se desfăşoară acestea, în termen de 5 zile de la transmiterea prin e-mail a formularului, persoanele înscrise fi contactate de către echipa de proiect. În cazul în care nu se primeşte confirmarea de participare prin email sau telefonic în termenul prevăzut, rugăm persoanele înscrise să ne contacteze la tel.: 0372 114 518 / 0372 114 513.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • dl. Bogdan GHINEA, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, tel.: 0372 114 518, e-mail: bogdan.ghinea@mdrap.ro;
 • dl. Mihai TOMESCU, manager public, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, tel.: 0372 114 513; e-mail: mihai.tomescu@mdrap.ro;
 • dna. Laura DUMITRESCU, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, tel.: 0372 114 518, e-mail: laura.dumitrescu@mdrap.ro.
Decontarea cheltuielilor de transport se face, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza:
- Biletelor de tren/autobus sau bonurilor de benzină/motorină (consum de 7,5l / 100km);
- Ordinului de deplasare aprobat de conducătorul instituţiei din care fac parte funcţionarii publici.
- Copie după actul de identitate;
Copie după talonul autoturismului;
În vederea decontării bonurilor de benzină/motorină, la alimentarea cu carburant, participanţii vor solicita înscrierea următorului C.I.F. pe bon: RO 23171620
Pentru persoanele trimise în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mica de 50 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, se vor deconta cheltuielile de transport dus-întors pentru fiecare zi de participare la programul de formare pe baza documentelor justificative menţionate mai sus, fară asigurarea cazării persoanei respective în localitatea în care se desfăşoară cursurile de formare.
Pentru persoanele trimise în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, se vor deconta cheltuielile de transport dus-întors o singura data, pe baza documentelor justificative menţionate mai sus şi se va asigurarea cazarea persoanei respective în localitatea în care se desfăşoară cursurile de formare.

Calendarul programului de instruire

Componenta dedicată unui număr de 400 de nuncţionari publici/personal contractual:

Nr. crt.

REGIUNEA DE DEZVOLTARE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

LOCALITATEA

CAZARE

DATA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA FORMULARULUI DE PARTICIPARE

1

Sud-Est

17.05.2015 – 22.05.2015

Constanţa

Hotel Royal

10.05.2015

2

Sud

24.05.2015 – 29.05.2015

Ploieşti

Hotel Vigo

19.05.2015

3

Nord-Vest

07.06.2015 – 12.06.2015

Cluj

Hotel Onix

20.05.2015

4

Centru

14.06.2015 - 19.06.2015

Braşov

Hotel Capitol

20.05.2015

5

Vest

21.06.2015 – 26.06.2015

Timişoara

Hotel Strelitia

25.05.2015

6

Nord-Est

28.06.2015 – 03.07.2015

Iaşi

Hotel Astoria

30.05.2015

7

Sud-Vest

05.07.2015 – 10.07.2015

Craiova

Hotel Flormang

25.06.2015

8

Bucureşti-Ilfov

12.07.2015 – 17.07.2015

Bucureşti

Hotel Ibis

01.07.2015

 

Componenta de formare aprofundată dedicată unui număr de 30  de funcţionari publici/personal contractual:

Nr. crt.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

LOCALITATEA

CAZARE

DATA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA FORMULARULUI DE PARTICIPARE

1

17.08.2015 – 12.09.2015

Bucureşti

Hotel Ibis

15.07.2015

Calendare curente