Proiect

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implementează, prin Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, proiectul „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată". Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 (contractul de finanţare nr. 342/25.09.2012 modificat prin O.m.d.r.a.p. nr. 3008/27.09.2013, 868/04.06.2014 şi 431/20.03.2015).

Durata de implementare a proiectului este de 38 de luni (octombrie 2012 – noiembrie 2015) iar bugetul total este în valoare de 4.744.275,00 lei, din care 4.032.633,75 FSE şi 711.641,25 cofinanţare MDRAP.

Obiectivul principal al proiectului este întărirea capacității administrației locale din oraşele sub 50.000 de locuitori de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare spațială  durabilă şi a abordării integrate a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană.

Necesitatea implementării unei abordări integrate în politicile urbane este subliniată  atât prin Carta de la Leipzig Privind Oraşele Europene Durabile (2007), cât  şi prin Declarația de la Toledo privind regenerarea urbană 

integrată (2010), documente aprobate de toți miniştrii țărilor membre UE responsabili cu dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială.

Mai mult, dezvoltarea unei abordări integrate în politicile urbane reprezintă o precondiție esențială pentru implementarea cu succes a Strategiei Europene pentru Dezvoltare Durabilă şi a Strategiei Europa 2020.

Planificarea urbană integrată reprezintă un proces, care implică gruparea eforturilor de planificare specifică de nivel şi sectorială, ce permite un proces decizional strategic. În contextul planificării urbane integrate factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt utilizați în comun şi îmbinați pentru a dirija deciziile de utilizare a terenurilor şi a obiectivelor în vederea unei dezvoltări urbane durabile.

O abordare integrată a politicilor de la nivelul oraşelor presupune implicarea actorilor, atât din mediul public cât şi privat, permițând astfel cetățenilor să fie implicați direct în modelarea condițiilor de viață şi în procesele de luare a deciziei.

Printre beneficiile implementării unei politici urbane integrate se numără:

 • o analiză a problemelor cu care se confruntă oraşul şi stabilirea oportunităților şi limitelor intervențiilor;
 • dezvoltarea unei viziunii şi unor obiective şi a nivelul oraşului;
 • coordonarea diferitelor planuri şi politici sectoriale de la nivelul oraşului pentru atingerea viziunii;
 • asigurarea unei dezvoltări echilibrate a oraşului prin planificarea investițiilor şi stabilirea oportunităților;
 • o mai bună coordonare şi transparență a resurselor financiare prin implicarea cetățenilor şi a partenerilor economici.

Obiective generale ale proiectului:

 • Abordarea integrată a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană a oraşelor sub 50.000 de locuitori în vederea consolidării rolului în rețeaua de localități naționale; 
 • Asigurarea condițiilor metodologice şi funcționale pentru autoritățile administrațiilor publice ale oraşelor sub 50.000 de locuitori în implementarea Agendei Urbane europene.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea unui număr de 3 instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale privind formularea şi implementarea politicilor urbane a unui număr de 430 de funcționari publici din domeniul urbanismului şi dezvoltării locale precum şi din domeniile relevante dezvoltării teritoriale, din cadrul administrației locale a oraşelor sub 50.000 locuitori;
 • Dezvoltarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot;
  Îmbunătățirea relațiilor funcționale din cadrul compartimentelor autorităților administrațiilor publice locale.

Dezvoltarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot;
Îmbunătățirea relațiilor funcționale din cadrul compartimentelor autorităților administrațiilor publice locale.

Obiectivele proiectului pentru dezvoltare durabilă şi integrată a oraşelor mici se aliniază la următoarele documente strategice (mergând de la nivelul general, european către particular şi național): Strategia Lisabona, Carta de la Leipzig Privind Oraşele europene Durabile, Planul Național de Dezvoltare, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, Cadrul Strategic Național de Referință, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative şi Planul Strategic al MDRAP pe termen mediu.

Grupul țintă este reprezentat de funcționarii publici, din direcțiile de urbanism şi direcțiile responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale, din unitățile administrativ‐teritoriale sub 50.000 de locuitori. Toate aceste autorități publice locale vor beneficia de rezultatele proiectului şi de noile instrumente şi modele de dezvoltare urbană integrată.

Un număr estimat de 400 de persoane (funcționari publici) vor participa la 16 sesiuni de instruire organizate în regiunile de dezvoltare ale României, care vor constitui prilejuri de informare, transfer de cunoştințe şi creare de contacte profesionale în vederea dezvoltării unei rețele de profesionişti cu privire la dezvoltarea de politici urbane integrate. Selectarea unui număr de 400 de persoane se justifică prin prisma faptului că aceste persoane reprezintă un procentaj semnificativ, suficient pentru diseminarea informațiilor la nivelul oraşelor sub 50.000 de locuitori.

Un număr de 30 persoane (funcționari publici din cadrul autorităților publice locale) vor beneficia de cursuri de instruire aprofundată având ocazia să acumuleze experiență privind crearea de politici integrate pentru dezvoltare urbană, creând astfel o platformă solidă pentru dezvoltarea localităților din România.

Beneficiari indirecți ai proiectului sunt: comunitățile locale din unitățile administrativ‐teritoriale sub 50.000 de locuitori, organizațiile nonguvernamentale, mediul de afaceri.

Prin crearea de instrumente pentru realizarea de politici urbane integrate la nivel local, proiectul va contribui la întărirea capacității de formulare, planificare, furnizare şi gestionare a serviciilor administrației locale. Aceste evoluții vor avea un impact pozitiv asupra calității serviciilor furnizate cetățenilor. Elaborarea în parteneriat a politicilor şi proiectelor de dezvoltare locală va contribui, în egală măsură, la o mai bună adaptare a serviciilor la nevoile reale ale comunității, comunitățile locale beneficiind în acest mod de mecanisme suplimentare de a‐şi reprezenta interesele.

Activități în cadrul proiectului:

 •  Managementul proiectului;
 •  Elaborarea instrumentelor pentru dezvoltarea şi implementarea de politici urbane integrate;
 •  Dezvoltarea şi furnizarea Programului de instruire privind elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate;
 •  Elaborarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot;
 •  Organizarea unei Conferințe finale cu scopul diseminării rezultatelor proiectului;
 •  Evaluarea proiectului.
Calendare curente